Akdeniz Üniversitesi

Faaliyet Alanlarımız

 • Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi gençlik çalışmalarında kalitenin artırılmasına  katkıda bulunmak,
 • Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji konusunda gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilinçlenmesini ve gençlik çalışmalarında doğa dostu yaklaşımlar geliştirilmesini sağlayacak aktiviteler ve bilgi kaynakları geliştirmek,
 • Gençlik politikalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
 • Yaygın eğitimin gençlik çalışmalarında kullanımı ve örgün eğitimde yaygın eğitim yaklaşımının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 • Dezavatajlı gençlerin gençlik çalışmalarına dahil olması için kapsayıcı çalışmalar yürütmek,
 • Gençler  ve gençlik çalışmaları alanında araştırmalar yapar, yayınlar ve bilgilendirici araçlar hazırlamak,
 • Kültürlerarası diyalogun gelişmesini ve farklı kültürlerden gençler arasında kültürel işbirliğini teşvik edecek faaliyetler yürütmek,
 • Gençlik çalışmalarında çok uluslu işbirliğinin ve uluslararası alanda ağlarının oluşmasını sağlamak,
 • Gençlerin insanlığa yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlayacak faaliyetler organize etmek,
 • Gençlerin boş zamanlarını ilgi, istek ve yeteneklerine göre değerlendirmelerini teşvik etmek ve sosyal, kültürel, artistik ve sportif aktivitelerde gençlere rehberlik etmek,
 • Gençlerin kişiliklerinin soyal boyutunun gelişmesine katkıda bulunmak,
 • İlgi ve yeteneklerine göre gençlerin bilgi ve becerielrini artırmak,
 • Genç insanların sorunlarına yardımcı olmak, mentörlük yapmak ve tavsiyede bulunmak,
 • Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları yayımlamak,
 • Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,
 • Merkezin hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet eden yayınlar hazırlamak,
 • Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak,
 • Gençlerin kapasitesini artıracak her çeşit eğitimi organize etmek,
 • Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütür, bu projeler için destek sağlamak,
 • Bilgi kaynağı ve gençlik çalışmalarıyla ilgili bir arşiv olacak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • Yükseköğretim mevzuatı ve Akdeniz Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
 • Araştırmaları yürütmek için yerel ve yabancı uzmanlardan yararlanmak ve Merkezin amaçlarıyla ilgili eğitim aktivitelerini gerçekleştirmek,
 • Merkezin amaçlarıyla ilgili her çeşit etkinlikte bulunmak,
 • Dezavantajlı gençlerin dans, müzik ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle sosyal hayata dahil edilmeleri konusunda ulusal ve uluslararası aktiviteler ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

Sayfa Özeti: Faaliyet Alanlarımız

Sayfa Açıklaması: Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Uygulama Merkezi Euromed Youth Centre

Anahtar Kelimeler: